Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > อื่น ๆ > การจัดพิมพ์
 
ที่ว่ารัก...รักนั้น...
ขยาย พิมพ์
การจัดพิมพ์
ที่ว่ารัก-รักนั้น
พนม นันทพฤกษ์
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: มิ่งมิตร, ๒๕๔๑
๖๔ หน้า.
๑.ความเรียง ๑. ชื่อเรื่อง
๘๙๕.๙๑๔
ISBN ๙๗๔-๘๙๖๑๔-๕-๑
จัดพิมพ์เผยแพร่
สำนักพิมพ์มิ่งมิตร
มกราคม ๒๕๔๑
บรรณาธิการบริหาร
ปรีดา ข้าวบ่อ
บรรณาธิการ
ทองแถม นาถจำนง
ผู้จัดการ
นวลจันทร์ หน่วยสกุล
ฝ่ายกฎหมาย
อุดม ตะนังสูงเนิน
กองบรรณาธิการ
ยุพดี ตันติทวีโชค, ชุติมา สุขน่วม
ภาพปก-ภาพประกอบ
เกษมสุข ตันติทวีโชค
ศิลปกรรมปก-รูปเล่ม
เอกจิตร โพธิ์ปลั่ง
ราคา ๕๐ บาท
คณะที่ปรึกษา
สุวัฒน์ วรดิลก, คำสิงห์ ศรีนอก,
ประยงค์ มูลสาร, วินัย บุญช่วย,
วัฒน์ วรรลยางกูร,
รุ่งโรจน์ กำจรจรุงวิทย์,
เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม,
สมชาย พรหมโคตร,
ยูร กมลเสรีรัตน์
ฝ่ายการตลาด
ปราโมทย์ โถรัตน์, ทรงพล เทียมสิงห์,
ประยูร มาดี, บุญทัน สมดวงศรี
พิมพ์ที่
บริษัท ที.พี.พริ้นท์ จำกัด
โทร ๔๓๓-๐๐๒๖
จัดจำหน่ายทั่วประเทศ
บริษัท ชนนิยม จำกัด
๒๔๔/๕๓๙ หมู่บ้านเธียรสวน
ถนนรามอินทรา เขตบางเขน
กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
โทร-แฟกซ์ ๕๕๒-๔๐๗๐,
๙๗๐-๕๗๕๙, ๙๗๐-๖๕๘๖

รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย สถาพร ศรีสัจจัง

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๘
ผลงานอื่น ๆ

ทะเล ป่าภู และเพิงพัก
ฟ้องนายหัว
 
ล่าสุด

เด็กชายชาวเล
บองหลา
ทุ่งหญ้าขาว ป่าสูง และวันรุ้งทอสาย
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม