Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > สารคดี > เนื้อหาบางส่วน
 
คนของโลก
ขยาย พิมพ์
เนื้อหาบางส่วน
"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้เสด็จเสวยสิริราชสมบัติ ในขณะที่มีพระราชพิธีพระบรมราชาพิเกนั้น ได้เสด็จประทับพระที่นั่งภัทรบัฐ และได้มีพระราชโอการเป็นนัดแรกต่อพระมหาราชครูพราหมณ์และต่อผู้ชุมชนเฝ้าอยู่ ณ ที่นั้นว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม พระบรมราชโองการนัดแรกในรัชกาลนี้เรียกได้ว่าเป็นสัญญาประชาคม หรือเป็นสัญญาซึ่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ได้พระราชทานไว้ต่อประชาชนของพระองค์ ในที่นี้ก็อยากจะกล่าถึงสัญญาที่ได้รับพระราชทานนี้ไว้ การที่มีพระบรมราชโองการว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมนั้นก่อนที่เราจะพิจารณาว่าพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรักษาสัญญาซึ่งได้พระราชทานไว้แก่ประชาชนเป็ยอย่างยิ่งยวดอย่างไรนั้น เราก็ควรพิจารณาว่า เนื้อความของพระราชโองการนั้นมีความหมายอย่างไรสำหรับข้อความที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมนั้นไม่มีปัญหา เมื่อทรงอยู่ในฐานะพระมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นประมุขของประเทศ และทรงครองแผ่นดินตามสิทธิและหน้าที่ และพระราชอำนาจทั้งปวงที่มี
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๒๘
ผลงานอื่น ๆ

ห้วงมหรรณพ
สัพเพเหระคดี
สรรพสัตว์
 
ล่าสุด

วัยรุ่น
ยิว
คนของโลก
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม