Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > สารคดี > การจัดพิมพ์
 
คนของโลก
ขยาย พิมพ์
การจัดพิมพ์
ชุดประวัติศาสตร์
คนของโลก
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๐
พิมพ์ครั้งแรก(ของสำนักพิมพ์ดอกหญ้า ๒๐๐๐) กรกฎาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ครั้งที่สอง ตุลาคม ๒๕๔๔
ได้รับอนุญาตจัดพิมพ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ราคา ๑๙๐ บาท
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ดอกหญ้า ๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๒๗๔๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๖๕๑๓๙๖
เจ้าของผู้พิมพ์โฆษณา บริษัท เดอะ บุ๊คส์ เลิฟเวอร์ จำกัด
บรรณาธิการบริหาร วรวรรณ ถนอมพงษ์
กองบรรณาธิการ สุภาภรณ์ กัณหา , วิศเวศ ช่วยศิริ , อุทัยนีย์ เงาเบญจกุล
พิสูจน์อักษร อุทัยนีย์ เงาเบญจกุล
ออกแบบปก สุธาเนศ เพชรโบรี
จัดหน้า ทองศูนย์ ไชยวงศ์
ประสานการผลิต กัญญาภัค บุญแก้ว
ประชาสัมพันธ์ อโนชา ปัทมดิลก
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ โอ เอ็น. จีการพิมพ์ โทร ๐-๒๗๑๗๘๘๕๗-๖๑
จัดจำหน่ายโดย บริษัท ไฟล์เปเปอร์ จำกัด โทรศัพท์ ๐-๒๘๙๐๐๕๓๖-๗ โทรสาร ๐-๒๔๖๖๐๕๑๙
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๒๘
ผลงานอื่น ๆ

เบ้งเฮ็ก- ผู้ถูกกลืนทั้งเป็น
ไผ่แดง
ไผ่แดง
 
ล่าสุด

วัยรุ่น
ยิว
คนของโลก
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม