Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > สารคดี > บทนำ
 
คนของโลก
ขยาย พิมพ์
บทนำ
คำนำ ในการพิมพ์ครั้งแรก หนังสือเล่มนี้เป็นอีกชุดหนึ่งซึ่งสำนักพิมพ์ (บรรณาคาร) ได้จัดประมวลจากรายการ "เพื่อนนอน" ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งได้พูดถทางวิทยุกระจายเสียงกรมการรักษาดินแดน และนับเป็นชุดที่สามต่อจากชุดแรกซึ่งให้ชื่อว่า "โลกกับคน" อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีและชีวิตแห่งสังคมของคนในส่วนต่างๆของโลก และชุดที่สองอันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาในแง่ละมุมต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้ให้ชื่อว่า "พระพุทธศาสนากับคึกฤทธิ์" สำหรับชุดที่สาม คือหนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องราวของบุคคลต่างๆซึ่งได้มีบทบาทอย่างสำคัญ เป็นที่สนใจของโลกมาแล้วทั้งสิ้น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและงานของบุคคลเหล่านั้นที่โลกได้สนใจบ้างก็เป็นประมุขของประเทศ เป้นนักการเมือง เป็นนักปกครอง บ้างก็เป็นทหาร บ้างก็เป็นบรรพชิต และบุคคลในอาชีพต่างๆเช่นศิลปิน นักประพันธ์ นักหนังสือ ฯลฯ ซึ่งแต่ละคนเหล่านั้นได้สร้างประวัติชีวิตและงานต่างๆกันบางอย่างหรือหลายอย่างที่เป็นอย่างพิเศษเหนือหรือแปลกกว่าบุคคลทั่วไป และส่วนใหญ่ทีเดียวชีวิตและงานของเขาเหล่านั้น ส่วนหนึ่งมักจะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของคนจำนวนมาก และบางคนก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตคนทั้งโลก บ้างก็เป็นไปในทางที่ดีและบ่างก็เป็นไปในทางที่ร้าย นับเป็นบุคคลที่โลกยกย่องนับถือ และบ้างก็เป็นบุคคลที่โลกเสียใจที่เขาได้เกิดมาบางคนก็ยังมีบทบาทที่โลกยังต้องจับตาดูอยู่ อย่างไรก็ตาม เขาเหล่านั้น บุคคลเหล่านั้นซึ่งชีวิตและงานของเขาส่วนหนึ่งได้ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ก็เป็นคนที่โลกได้รู้จักเขาแล้ว และได้บันทึกชีงิตและงานของเขาไว้แล้ว เพราะฉะนั้นหนังสือชุดนี้จึงได้บรรจุเรื่องราวของบุคคลเหล่านี้ไว้
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๒๘
ผลงานอื่น ๆ

ขุนช้างขุนแผน
คนรักหมา
โครงกระดูกในตู้
 
ล่าสุด

วัยรุ่น
ยิว
คนของโลก
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม