Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > นวนิยาย > การจัดพิมพ์
 
ความเอย...ความรัก
ขยาย พิมพ์
การจัดพิมพ์
ความเอย...ความรัก
ศรีฟ้า ลดาวัลย์
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN ๙๗๔-๔๒๐-๐๕๓-๗
รูปเล่ม-เรียงพิมพ์, พิสูจน์อักษร “จันทราทิตย์”
จัดพิมพ์จัดจำหน่าย
บริษัท สำนักพิมพ์โชคชัยเทเวศร์ (๑๙๘๘) จำกัด
๕๗-๕๙ ถนนตีทอง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒๖๖๖๐, ๐-๒๒๒๕๗๘๗๗
ราคาปกแข็ง ชุดละ ๖๐๐ บาท
ราคาปกอ่อน ชุดละ ๓๐๐ บาท
พิมพ์ที่โรงพิมพ์เฉลิมชัยการพิมพ์
๑๑๕-๑๑๗ ถนนเจริญนคร ๑๓ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
นายเฉลิมพงษ์ จินดานุทัตต์ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ. ๒๕๓๙
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : หม่อมหลวง ศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๓๙
ผลงานอื่น ๆ

เรือนแรม
เรือนแรม
 
ล่าสุด

เรือนแรม
เรือนแรม
อรุณสวัสดิ์
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม