Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > นวนิยาย > การจัดพิมพ์
 
ถนนสายสุดท้าย
ขยาย พิมพ์
การจัดพิมพ์
ISBN ๙๗๔-๒๕๕-๒๓๓-๙
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
๗๙ ถนนอัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
จัดพิมพ์
บริษัท บูรพาสาส์น(๑๙๙๑) จำกัด
๑๑๖-๑๑๘ ถนนเจริญกรุง ปากซอยเจริญกรุง ๖ วังบูรพา กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทร. ๐-๒๒๒๒๓๙๔๓, ๐-๒๒๒๒๗๐๓๗ และ ๐-๒๒๒๓๗๙๗๕ โทรสาร. ๐-๒๒๒๑๙๔๔๖
จัดจำหน่าย
รวมพิมพ์ครั้งที่สองของสำนักพิมพ์ : กันยายน ๒๕๓๗
พิมพ์ที่ : หจก. รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์
๙๓-๙๓/๑ ถนนนครสวรรค์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐-๒๒๘๑๔๒๘๓, ๐-๒๒๘๑๔๒๙๑
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาง สุภา สิริสิงห

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๒
ผลงานอื่น ๆ

แค่เอื้อม
จดหมายจากเมืองไทย
เพลงกรรม
 
ล่าสุด

เหยื่อ
รักวัวให้ผูก รักลูกให้...
รอยอดีต
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม