Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > นวนิยาย > การจัดพิมพ์
 
รำลึกชาติ(นี้)อีก
ขยาย พิมพ์
การจัดพิมพ์
ชุดวรรณกรรมไทย
รำลึกชาติ(นี้)อีก
วิสิษฐ เดชกุญชร
ISBN ๙๗๔-๒๓๐-๔๔๒-๔
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔
พิมพ์ครั้งที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘
ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด อาทร เตชะธาดา
บรรณาธิการบหิหาร การะเกตุ ศรีปริญญาศิลป์
ออกแบบปก-ภาพประกอบ อุดร นิยมธรรม
รูปเล่ม บุญประสิทธิ์ ศรสวัสดิ์
พิสูจน์อักษร สายสุดา สุขขำ
ราคา ๔๙ บาท
จัดพิมพ์โดย
บริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด
๔๑๓/๒๖ ถ.อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทร ๐-๒๔๓๔๑๓๔๗ , ๐-๒๔๓๔๖๘๑๒ , ๐-๒๔๓๔๕๗๘๙ FAX ๐-๒๔๓๔๑๓๔๖
จัดจำหน่ายโดย
ประพันธ์สาส์น
โทร ๐-๒๔๓๔๑๓๔๗ ,๐-๒๔๓๔๕๗๘๙
FAX ๐-๒๔๓๔๖๘๑๒
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : พลตำรวจเอก วสิษฐ์ เดชกุญชร

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๑
ผลงานอื่น ๆ

สารวัตรเถื่อน
หักลิ้นช้าง
สันติบาล
 
ล่าสุด

สันติบาล
หักลิ้นช้าง
สารวัตรเถื่อน
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม