Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > นวนิยาย > การจัดพิมพ์
 
ชั่วฟ้าดินดับ
ขยาย พิมพ์
การจัดพิมพ์
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
๔๐/๔๐๗ บ้ารรินรดา ถนนนวลจันทร์-สุขาภิบาล ๑ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
ISBN ๙๗๔-๗๑๐๗-๑๔-๗
ชั่วฟ้าดินดับ
บทประพัน์ของ พนทเทียน
เคยตีพิมพ์ รวมเล่มมาแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยสำนักพิมพ์หรรษา
ณ บ้านวรรณกรรม พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๗
ที่ปรึกษา สุมิตรา วิเศษสุวรรณภูมิ, ประพนธ์ วิพัฒนพร
บรรณาธิการ รักษ์ชนก นามทอน
บรรณาธิการผู้ช่วย ชิดชนก นามทอน
กองบรรณาธิการ พรทิพย์ รามสูต, เตือนใจ พรมสิงห์
แบบปก หทัยรัตน์ เข็มทอง
ดูแลศิลปกรรม ส้มจีน รื่นรวย
จัดรูปเล่ม พิณทรัตน์ ทานศิลา
เรียงพิมพ์ ไฮ-เทค คอมพิวกราฟฟิค โทร ๐-๒๕๘๗๕๓๗๙
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ดีแอลเอส โทร ๐-๒๒๘๒๐๓๔๓
จัดจำหน่ายทั่วประเทศ สายส่งหนังสือหนังหา
โทร ๐-๒๕๐๙๒๐๗๗, ๐-๒๕๐๙๓๑๗๖ แฟกซ์ ๐-๒๕๑๙๕๙๘๒
ราคา ๗๐ บาท
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๐
ผลงานอื่น ๆ

เพชรพระอุมา ตอน ป่าโลกล้านปี
เพชรพระอุมา ตอน มงกุฎไพร
ล่ามัจจุราช
 
ล่าสุด

สกาวเดือน
เล็บครุฑตอนพยัคฆ์ร้าย ๖๖๖ เล่ม ๒
เพชรพระอุมา ตอน ป่าโลกล้านปี
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม