Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > นวนิยาย > การจัดพิมพ์
 
บัวแล้งน้ำ
ขยาย พิมพ์
การจัดพิมพ์
สุวีวิยาสาส์น จัดพิมพ์
๑๒๒/๑๑๐-๑๑๔ ถ.ประชาอุทิศ ๙๑/๑
ราษฎร์บูรระ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐
ชมรมเด็ก จัดจำหน่าย
๑๒/๑๑๐-๑๑๔ ถ.ประชาอุทิศ ๙๑/๑
ราษฎร์บูรระ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐
โทร.๐-๒๗๑๗๕๔๒-๔๔
โทรสาร ๐-๒๘๗๑๗๕๔๕
ราคา ๒๐๐ บาท
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาง สุภา สิริสิงห

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๒
ผลงานอื่น ๆ

ความหวังของแก้ว
ความหวังของแก้ว
ลูกแม่
 
ล่าสุด

เหยื่อ
รักวัวให้ผูก รักลูกให้...
รอยอดีต
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม