Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > นวนิยาย > การจัดพิมพ์
 
ค่าของชีวิตสาว
ขยาย พิมพ์
การจัดพิมพ์
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
๔๐-๔๐๗ บ้านรินรดา ถนนนวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
www.nabanvannagum.com
ก.สุรางคนางค์
ค่าของชีวิตสาว
บรรณาธิการ รักษ์ชนก นามทอน
เคยตีพิมพ์ใน ปิยะมิตรรายสัปดาห์ ปี พ.ศ.๒๔๙๒
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ พิมพ์รวมเล่ม ปี พ.ศ. ๒๕๓๑
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรมพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกเดือนมีนาคม ๒๕๔๗
ที่ปรึกษาสำนักพิมพ์ วิมล ศิริไพบูลย์ กิติปกรณ์ บูรณปกรณ์ ประพันธ์ วิพัฒนพร วรรธณะ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ภาพประกอบปก วีระพันธ์ บุญเขียน หัวหน้ากองกรรณาธิการ สำเนียง นวลวิลัย
บรรณาธิการศิลป์ รติธาร ถนอมรักษ์ ออกแบบปก นรินทร์ สุจิรัตน์ กองบรรณธิการ จักรภพ บาลทิพย์ จุฑารัตน์ เคนหอจอ กนกอร ทองเคลือ ศิลปกรรม/จัดรูปเล่ม กนกวรรณ เทียมทิพาบุญกร ธวัชชัย ฤทธิ์รงค คอมพิวเตอร์กราฟฟิค เทวิทร์ ซุ่นฮะ วันดี หินดี เรียงพิมพ์ สุนันทา หวังวีระ ประเสริฐ เพ็ชรด้วง
เพลท/พิมพ์ บริษัท วิศวนาถการพิมพ์ จำกัด โทร ๐-๒๕๑๙๒๙๘๒
จัดจำหน่ายทั่วประเทศ ณ บ้านวรรกรรม กรุ๊ป โทร ๐-๒๙๔๖๒๔๒๒-๔ โทรสาร ๐-๒๕๑๙๒๙๘๒
ราคา ๒๐๐ บาท
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาง กัณหา เคียงศิริ

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๒๙
ผลงานอื่น ๆ

คู่ครอง
ปิ่นไพร
ชุมทางรัก
 
ล่าสุด

หญิงคนชั่ว
รอยจารึก- รุ่งอรุณ
พจมาน สว่างวงศ์
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม