Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > นวนิยาย > การจัดพิมพ์
 
กุหลาบแดง
ขยาย พิมพ์
การจัดพิมพ์
กุหลาบแดง
ราคา ๑๒๕ บาท
รวมผลงานของศิลปินแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๒๙)
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๐
จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
(สงวนลิขสิทธิ์)
พิมพ์ที่ โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์
๑๑๓/๑๓ ซอยวัดสุวรรณคีรี(วัดขี้เหล็ก)
ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี เขตยางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทร. ๐-๒๔๒๔๖๙๔๔, ๐-๒๔๒๔๗๒๙๒
นายประสิทธิ์ สันติวัฒนา ผู้พิมพ์โฆษณา ๒๕๓๐
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาง กัณหา เคียงศิริ

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๒๙
ผลงานอื่น ๆ

นี่แหละรัก
ปราสาทรัก
ปัทมา วรารักษ์
 
ล่าสุด

หญิงคนชั่ว
รอยจารึก- รุ่งอรุณ
พจมาน สว่างวงศ์
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม