Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย ประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ

สาขา: ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์)
สาขาย่อย: ศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบประเพณี)
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๔
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๕ ที่ตำบลบางลำพู อำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาช่างออกแบบและตกแต่ง จากโรงเรียนศิลปากร ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ เริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งช่างออกแบบและตกแต่งกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร โดยปฏิงานเกี่ยวกับการสำรวจ ตกแต่ง บูรณะโบราณสถาน พระอาราม พระบรมมหาราชวัง และอาคารที่ทำการรัฐบาล ประกอบกับได้รับการถ่ายทอดความเป็นศิลปินจากคุณตา คือ พระยาจินดารังสรรค์ และคุณพ่อ คือ หลวงวัฒนศิลป์ ซึ่งเป็นช่างด้านศิลปะสถาปัตยกรรม ที่มีฝีมือสูงเด่นทำให้นายประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ มีความรู้ความชำนาญทางด้านการออกแบบและตกแต่งเจดีย์ อุโบสถ ศาลาอเนกประสงค์ กำแพง ซุ้มประตู นอกจากนั้นยังมีผลงานการเขียนลวดลายบนบานประตู ฝาผนัง แกะสลักหยวกตกแต่งจิตกาธาน จากผลงานที่ท่านได้สร้างมาทำให้ได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลด้านสถาปัตยกรรมไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๓๘

นายประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ ได้สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมายในระหว่างที่ท่านได้รับราชการจนถึงปัจจุบัน ผลงานของท่านที่โดดเด่น อาทิ พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี พระอุโบสถ วัดป่านางสีดา จังหวัดอุดรธานี พระอุโบสถ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาสวดพระอภิธรรม หอไตร ซุ้มกำแพง วัดพุทธภาวนา จังหวัดสมุทรปราการ ฯลฯ ผลงานสถาปัตยกรรมที่ท่านได้สร้างสรรค์ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ล้วนเป็นผลงานที่มีการพัฒนา มีการอนุรักษ์ มีการสืบสาน และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและของประเทศชาติ เป็นที่ยอมรับในวงการช่างวิชาชีพและประชาชน ท่านเป็นผู้ที่ทำงานศิลปะเพื่อศิลปะโดยแท้ มีผลงานที่งดงามเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตาม เพื่อสืบสานงานสถาปัตยกรรมแบบประเพณีให้ดำรงอยู่สืบไป

นายประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบประเพณี) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๔
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ประยุกต์ศิลป์
หน้า จาก หน้า

ศาลพระตรีมูลติ
ศาลพระตรีมูลติ
วัดบึงทองหลาง
วัดบึงทองหลาง
วัดยานนาวา
วัดยานนาวา
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม