Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย นิธิ สถาปิตานนท์

สาขา: ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์)
สาขาย่อย: ศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบร่วมสมัย)
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๕
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายนิธิ สถาปิตานนท์ เกิดเมื่อ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาบัย ระดับปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาปัตยกรรมศาตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายนิธิ สถาปิตานนท์ เป็นสถาปนิกที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านสถาปัตยกรรม และอุดมการณ์ที่แน่วแน่ว่า จะพัฒนาวิชาชีพและผลงานสถาปัตยกรรมนี้ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ได้สนับสนุนให้สถาปนิกมีโอกาสได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า ด้วยตระหนักอยู่เสมอว่างานสถาปัตยกรรมจะเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญที่บ่งบอกถึงภูมิปัญญาของชนในชาติตลอดไป ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปีได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยและงานสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย และงานสถาปัตยกรรมพิ้นถิ่นทีโดดเด่นหลายชิ้น มีการนำระบบและเทคโนโลยีแบบตะวันตกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด เช่น อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ที่ถนนศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จังหวัดเชียงราย, เจดีย์หลวงปู่ชา ที่จังหวัดอุบลราชธานี, วัดป่าสุนันทวนารามที่จังหวัดกาญจนบุรี ฯลฯ

นายนิธิ สถาปิตานนท์ ได้รับพระราชทานรางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น (เหรียญทอง) ๔ ครั้ง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลชนะเลิศการประกวดแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ ได้เขียนหนังสือบทความทางวิทยาการเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมเผยแพร่ในโอกาสต่างๆ อีกด้วยได้รับเกียรติเป็นนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์,เลขาธิการสภาสถาปนิก, เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ The Japan Institute of Architects ฯลฯ ตลอดจนเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น นับได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีผลงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ที่มีคุณค่าและมีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของสถาปนิก และบุคคลทั่วไปอันเป็นแบบอย่างแก่อนุชนได้ศึกษาต่อไป

นายนิธิ สถาปิตานนท์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบร่วมสมัย) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ประยุกต์ศิลป์
หน้า จาก หน้า

โครงการ บ้านป่าตอง
โครงการ บ้านป่าตอง
โครงการ บ้านพัทยา
โครงการ บ้านพัทยา
โครงการ อาคารสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศ
โครงการ อาคารสำนักงานกระทรวงการต่างประเท...
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม