Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) > ไฟล์สัมภาษณ์
ชื่อศิลปิน: คุณหญิง ไพฑูรย์ กิตติวรรณ

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๙
ขยาย พิมพ์
ไฟล์สัมภาษณ์
ไฟล์สัมภาษณ์ทั้งหมด

บุคคลใกล้ชิด(นางอุษา แสงไพโรจน์ ลูกศิษย์)

คำประกาศเกียรติคุณ การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีไทย
หน้า จาก หน้า

เดี่ยวจะเข้ จีนขิมใหญ่
เดี่ยวจะเข้ จีนขิมใหญ่
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม