Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย จุลทัศน์ กิติบุตร

สาขา: ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์)
สาขาย่อย: สถาปัตยกรรม(แบบร่วมสมัย)
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๗
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายจุลทัศน์ กิติบุตร เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗ ที่จังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจบการศึกษาได้กลับไปทำงานในถิ่นกำเนิด ซึ่งมีความงดงามรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาอย่างแรงกล้าในการที่จะดำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่ ผลงานชิ้นเอกที่ทำให้งานสถาปัตยกรรมเปลี่ยนรูปลักษณ์และวิธีการ โดยการนำรูปแบบของพื้นถิ่นล้านนามาใช้เป็นปัจจัยหลักในการออกแบบคือ โรงแรมเดอรีเจนท์ (โฟร์ชีชั่น) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่การ ออกแบบอาคารทางศาสนาที่วัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา และผลงานอื่น ๆ อีกมากว่า ๕๐ แห่ง เคยได้รับรางวัลเกียรติคุณ สถาปนิกผู้มีผลงานดีเด่น ด้านอนุรักษ์เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ดั้งประกาศเป็นนิสิตเก่าผู้สมควรได้รับการเชิดชูจากสมาคมนิสิตเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นสถาปนิกดีเด่นประจำปี ด้านวิชาชีพ จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบัน นายจุลทัศนีย์ กิติบุตร ยังคงสร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี นอกจากนี้ยังคงทำหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมในแนวทางประยุกต์ให้แก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ มีผลงานออกแบบได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน ทั้งสิ่งพิมพ์ภายในประเทศและต่างประเทศผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมของ นายจุลทัศน์ กิติบุตร แม้ว่าจะอยู่บนรากฐานแห่งสถาปัตยกรรมล้านนา แต่ก็มีความก้าวหน้า มีชีวิตชีวา สอดคล้องกับยุคสมัยและมีพัฒนาการตลอดเวลา เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากสมาคมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่สร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการออกแบบหลังในการสร้างสรรค์และสืบทอดภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมร่วมสมัยให้เป็นมรดกของชาติสืบไป

นายจุลทัศน์ กิติบุตร จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบร่วมสมัย) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ประยุกต์ศิลป์
หน้า จาก หน้า

โรงแรม The Reagent Chiang Mai (Four Season ในปัจจุบัน)
โรงแรม The Reagent Chiang Mai (Four Seas...
ตลาดประตูเชียงใหม่
ตลาดประตูเชียงใหม่
บ้าน Mr.Brett
บ้าน Mr.Brett
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม