Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) > รางวัล & เกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย จุลทัศน์ กิติบุตร

สาขา: ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์)
สาขาย่อย: สถาปัตยกรรม(แบบร่วมสมัย)
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๗
ขยาย พิมพ์
รางวัล & เกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๖ ประกาศเกียรติคุณ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๖ นิสิตผู้สมควรได้รับการเชิดชู จากสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๖ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ม.เชียงใหม่
๒๕๔๗ สถาปนิกดีเด่นประจำปี ๒๕๔๗ ด้านวิชาชีพ โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๔๗ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ประยุกต์ศิลป์
หน้า จาก หน้า

บ้านคุณสุไร ศุกระจันทร์
บ้านคุณสุไร ศุกระจันทร์
บ้านคุณเรียงพันธุ์  ทิพยมณฑล
บ้านคุณเรียงพันธุ์ ทิพยมณฑล
บ้านท่า  สันผีเสื้อ
บ้านท่า สันผีเสื้อ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม