Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นางสาว วนิดา พึ่งสุนทร

สาขา: ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์)
สาขาย่อย: ศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบประเพณี)
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๖
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นางสาววนิดา พึ่งสุนทร เกิดเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐
ที่กรุงเทพมหานคร จบการศิกษาปริญญาศิลปบัณฑิต (สถาปัตยกรมไทย) และได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง(สถาปัตยกรรมไทย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นอาจารย์และสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมประเพณี

นางสาววนิดา พึ่งสุนทร ได้สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมายล้วนเป็นที่ยอมรับ สะท้อนถึงเอกลักษณ์ ของสถาปัตยกรรมไทยที่โดดเด่นและมีคุณค่า ผลงานมีการพัฒนาโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานเป็นรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะตน เพื่อสนองประโยชน์ใช้สอยได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการในยุคสมัยปัจจุบัน ผลงานที่สำคัญ เช่น พระมหาธาตุเฉลิมราชย์ศรัทธา (ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสนและห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี วัดจันเสน จังหวันครสวรรค์ พิพิธภัณฑ์บ้านวัดม่วง จังหวัดราชบุรีโรงเรียนพระปริยัติธรรมและพระตำหนักสมเด็จพระสังฆราชฯ วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง)จังหวัดกำแพงเพชร เมรุลอยเพื่อพระราชทานเพลิงพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร) สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง จังหวัดเชียงใหม่ และสถาปัตยกรรมแบบประเพณีอื่น ๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาค้นคว้ารูปแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องถิ่น เขียนเป็นบทความทางวิชาการถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ความรู้แก่นักศึกษา เช่น การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมบริเวณทะเลสาบสงขลา พื้นที่ถิ่นภาคใต้เป็นเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย เป็นต้น เคยได้รับประกาศเกียรติคุณผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นด้านสถาปัตยกรรมไทยประเภทบุคคลจากคณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นด้านสถาปัตยกรรมไทยประเภทบุคคลจากคณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทยศิลปินดีเด่นกรุงเทพมหานคร สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบัน หลังเกษียณอายุราชการแล้วได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้ชำนาญพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร และยังคงสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ ให้ความรู้ทางวิชาการสถาปัตยกรรมไทย และเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตามต่อไป

นางสาววนิดา พึ่งสุนทร จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ประยุกต์ศิลป์
หน้า จาก หน้า

อาคารการเปรียญ  วัดนางชี
อาคารการเปรียญ วัดนางชี
พระมหาธาตุเฉลิมราชย์ศรัทธา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
พระมหาธาตุเฉลิมราชย์ศรัทธา วัดไทยกุสินาร...
พระอุโบสถ  วัดคลองธรรม
พระอุโบสถ วัดคลองธรรม
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม