Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ด้านวรรณศิลป์ > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: พลตำรวจเอก วสิษฐ์ เดชกุญชร

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๑
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๗๒ ที่จังหวัดอุดรธานี เป็นนักเขียนที่สร้างงานต่อเนื่องเกือบครึ่งศตวรรษ งานประพันธ์มีมากมายหลายประเภท ตั้งแต่เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี ตลอดจนบทความ ผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ งานเขียนประเภทหัสคดี นวนิยายแนวการเมืองและอาชญนวนิยาย นวนิยายเหล่านี้หลายเรื่องได้มีผู้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์ ทำให้งานเขียนของเขาเป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น ความหยั่งรู้ถึงธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ความสำนึกทางสังคมตลอดจนอารมณ์ขันและชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ทำให้งานประพันธ์แต่ละประเภทของ พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร เป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่า เพราะนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้ว ยังทำให้ผู้อ่านเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์และตระหนักถึงปัญหาตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบที่แต่ละคนจะพึงมีต่อสังคม


พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๑
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
นามปากกา ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

ลว.สุดท้าย 2
ลว.สุดท้าย ๒
เลือดเข้าตา
เลือดเข้าตา
เบี้ยล่าง
เบี้ยล่าง
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม