Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: พลตำรวจเอก วสิษฐ์ เดชกุญชร

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๑
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
อุดมศึกษา โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓-๕ จังหวัดยะลา
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ จังหวัดขอนแก่น
๒๔๙๕ ปริญญารัฐศาสตร์บัญฑิต(เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๔๙๗ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
๒๔๙๗ หลักสูตรสืบสวนสอบสวน โรงเรียนตำรวจนครนิวยอร์ค
๒๕๐๘ เอฟ บี ไอ โรงเรียนตำรวจ เอฟ บี ไอ
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
นามปากกา ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

แม่ลาวเลือด
แม่ลาวเลือด
รำลึกชาติ(นี้)อีก
รำลึกชาติ(นี้)อีก
ลว.สุดท้าย 1
ลว.สุดท้าย ๑
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม