Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > รางวัล & เกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย อังคาร กัลยาณพงศ์

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย: กวีนิพนธ์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๒
ขยาย พิมพ์
รางวัล & เกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๑๕ รางวัลดีเด่น มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคประทีป
๒๕๒๙ รางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งเอเซีย
๒๕๒๙ รางวัลซีไรต์
๒๕๓๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

กวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์
กวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์
ลำนำภูกระดึง
ลำนำภูกระดึง
บางบทจากสวนแก้ว
บางบทจากสวนแก้ว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม