Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: นาย อังคาร กัลยาณพงศ์

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย: กวีนิพนธ์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๒
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดใหญ่และจันทาราม
๒๔๘๔ มัธยมศึกษา โรงเรียนพระพุทธเจ้าหลวงอุปถัมภ์และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๒๔๘๙ วิชาศิลปะและหัตถกรรม โรงเรียนเพาะช่าง
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

กวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์
กวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์
ลำนำภูกระดึง
ลำนำภูกระดึง
บางบทจากสวนแก้ว
บางบทจากสวนแก้ว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม