Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ด้านวรรณศิลป์ > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย อบ ไชยวสุ

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย: หัสคดี
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๙
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายอบ ไชยวสุ หรือครูอบ นามปากกา "ฮิวเมอริสต์" เกิดวันที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๔๔ เป็นนักประพันธ์ชั้นครู ผู้นำในแนวเขียนเชิงหัสคดีของไทยที่เด่นที่สุดและมีบทบาทเป็นผู้อนุรักษ์ภาษาไทยอย่างมั่นคงมาแต่ต้นจนปัจจุบัน

ผลงานของครูอบ นอกจากเป็นครูโดยอาชีพมาแต่เดิมแล้ว ท่านยังทำงานด้านวรรณกรรมตลอดมา โดยเป็นทั้งบรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ นักภาษาและนักประพันธ์รวมทั้งเป็นผู้หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มนักประพันธ์ชื่อคณะ " สุภาพบุรุษ" เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็นกลุ่มนักประพันธ์มีชื่อรุ่นก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ ซึ่งเสมือนเป็นสายธารแห่งวรรณศิลป์ไทยยุคใหม่ที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน

งานวรรณศิลป์ที่เด่นที่สุดของครูอบในนามปากกา " ฮิวเมอริสต์" จำแนกเป็น ๓ ประเภท คือ เรื่องชวนขัน หรือ หัสคดี เรื่องเกี่ยวกับภาษาไทย และเรื่องแปล

งานเขียนของท่านมีความเป็นเลิศอยู่ ๒ ด้าน คือ อารมณ์ขัน และการใช้ภาไทย นามปากกา "ฮิวเมอริสต์" จึงถือเป็นผู้นำในแนวเขียนเชิงหัสคดีของไทย ที่เป็นแบบฉบับของวรรณศิลป์ไทย อันหาคนเขียนงานในแนวนี้ยากมากแม้ในปัจจุบันผลงานของท่านได้เชิดชูคุณค่าของอารมณ์ในภาษาไทยให้เราได้ประจักษ์ในอัจฉริยลักษณ์ของคนไทยที่มีในทุกยุคสมัย

นายอบ ไชยวสุ หรือ "ฮิวเมอริสต์" จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๒๘
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
นามปากกา ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

อ้ายเปียด้วน
อ้ายเปียด้วน
นิยายธิเบต
นิยายธิเบต
ขำขันกับฮิวเมอริสต์จิตแจ่มใส
ขำขันกับฮิวเมอริสต์จิตแจ่มใส
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม