Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) > รางวัล & เกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย โหมด ว่องสวัสดิ์

สาขา: ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)
สาขาย่อย: จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๐
ขยาย พิมพ์
รางวัล & เกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๔๙๘ เหรียญ อะลิงกะจอสวาน
๒๕๐๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๐๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๐๗ เหรียญ จา ชาเดเมอร์แลง
๒๕๐๘ BRV NORDES KONGFOLAV
๒๕๓๐ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
วิจิตรศิลป์
หน้า จาก หน้า

Pra Lor
Pra Lor
Pra Ruang
Pra Ruang
Saming Rama III
Saming Rama III
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม