Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: นาย โหมด ว่องสวัสดิ์

สาขา: ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)
สาขาย่อย: จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๐
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
วัดแหลมทราย
ประถมปีที่ ๔ วัดมหรรณพาราม
วัดเครือวัลย์
๒๔๖๐ หลักสูตรวาดเขียนโท (ว.ท.) โรงเรียนเพาะช่าง
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
วิจิตรศิลป์
หน้า จาก หน้า

Pra Lor
Pra Lor
Pra Ruang
Pra Ruang
Saming Rama III
Saming Rama III
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม