Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย เห้ง โสภาพงศ์

สาขา: ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)
สาขาย่อย: เครื่องถม
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๙
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
เครื่องถมไทย นับเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง เพราะ “ เครื่องถม ” เป็นผลผลิตของงานประณีตศิลป์อันทรงคุณค่า และเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย ที่ได้แพร่หลายไปทั่วโลก “ เครื่องถมนคร ” หรือ “ ถมนคร ” จากฝีมือของช่างชาวนครศรีธรรมราชเป็นศิลปกรรมพื้นบ้านชิ้นหนึ่งที่จะถูกมอบให้เป็นของที่ระลึกแก่ประมุขและบุคคลสำคัญของประเทศต่าง ๆ “ ถมนคร ” จึงเป็นเสมือนทูตทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติไทยเรา ตลอดระยะเวลากว่า ๕๐๐ ปี ที่ช่างชาวนครได้สร้างสรรค์ผลงานอันเต็มไปด้วยสุนทรียภาพ โดยสืบทอดสายใยแห่งฝีมือต่อเนื่องกันมา หนึ่งในจำนวนนั้น คือ นายเห้ง โสภาพงศ์ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นช่างถมฝีมือเยี่ยมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านได้ใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องถมมากกว่า ๖๐ ปี ด้วยความสนใจยิ่ง ได้สร้างผลงานด้วยความประณีต และพัฒนาอยู่เสมอ พร้อมที่จะเผยแพร่และถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ศิษย์และผู้สนใจตลอดเวลา สมควรยกย่องไว้ในฐานะศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (เครื่องถม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๙
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
วิจิตรศิลป์
หน้า จาก หน้า

ขันถมตะทองลายก้านขดกระหนกใบผักกาด
ขันถมตะทองลายก้านขดกระหนกใบผักกาด
ขันถมทอง
ขันถมทอง
ขันถมทองพร้อมพานและทัพพี
ขันถมทองพร้อมพานและทัพพี
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม