Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ด้านวรรณศิลป์ > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย สุวัฒน์ วรดิลก

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย:
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๔
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสุวัฒน์ วรดิลก เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๖ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นนักเขียนที่มีผลงานต่อเนื่องกันมาเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี สามารถแสดงออกซึ่งความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และอุดมการณ์ได้ในหลายรูปแบบ อันได้แก่ เรื่องสั้น นวนิยาย บทละครเวที บทละครโทรทัศน์ บทละครวิทยุ บทภาพยนตร์ อัตชีวประวัติและสารคดี เป็นนักเขียนผู้ทำหน้าที่ได้อย่างดียิ่งในการสืบทอดมรดกทางวรรณศิลป์ของนักประพันธ์รุ่นก่อนและบุกเบิกทิศทางใหม่ให้แก่นักเขียนรุ่นหลัง ผลงานวรรณกรรมเป็นงานสร้างสรรค์ที่สื่อทัศนะอันลึกซึ้งต่อชีวิตและสังคม มุ่งเน้นถึงปัญหาที่มิได้ผูกอยู่กับสังคมใดโดยเฉพาะ หากแต่มีลักษณะของอุดมการณ์อันเป็นสากล เป็นที่พึ่งของนักเขียนทุกรุ่นทุกวัย ถือเป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งของวงการวรรณกรรมที่ทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นผู้หนึ่งที่ทำให้วรรณกรรมไทยมีฐานะอันทรงเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคมปัจจุบัน

นายสุวัฒน์ วรดิลก จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๔
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
นามปากกา

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

ราชินีบอด
ราชินีบอด
เหนือจอมพลยังมีจอมคน
เหนือจอมพลยังมีจอมคน
ทหารเสือกรมหลวงชุมพร
ทหารเสือกรมหลวงชุมพร
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม