Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: นาย สวัสดิ์ ตันติสุข

สาขา: ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)
สาขาย่อย: จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๔
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๕ ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง(ป.ป.ช.) โรงเรียนเพาะช่าง
๒๔๘๘ อนุปริญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
วิจิตรศิลป์
หน้า จาก หน้า

แอบสแตรก(เรือ) Abstact(Boat)
แอบสแตรก(เรือ) Abstact(Boat)
ศิลปแม่สี Primary Colour Art
ศิลปแม่สี Primary Colour Art
ฝนตกThe Rain
ฝนตกThe Rain
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม