Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: นาย สนิท ดิษฐพันธุ์

สาขา: ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)
สาขาย่อย: จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๒
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๗๘ โรงเรียนศิลปากร
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
วิจิตรศิลป์
หน้า จาก หน้า

นายเฮนรี อัลลาบาสเตอร์
นายเฮนรี อัลลาบาสเตอร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชา...
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม