Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: นาย มานิตย์ ภู่อารีย์

สาขา: ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)
สาขาย่อย: ภาพพิมพ์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๒
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนเพาะช่าง
ประกาศนียบัตร อิตาลี
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
วิจิตรศิลป์
หน้า จาก หน้า

แย่งอาหาร
แย่งอาหาร
การพัฒนาการแอปเปิ้ลตอนค่ำ
การพัฒนาการแอปเปิ้ลตอนค่ำ
พลังชีวิต หมายเลข 1
พลังชีวิต หมายเลข ๑
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม