Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: นาย มานิตย์ ภู่อารีย์

สาขา: ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)
สาขาย่อย: ภาพพิมพ์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๒
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ ๘ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๐ อาจารย์สอนศิลปะ คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๘ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในการตัดสินการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
๒๕๑๗ กรรมการ
๒๕๒๙ หัวหน้าภาควิชาประยุกต์ศิลป์ศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
วิจิตรศิลป์
หน้า จาก หน้า

แย่งอาหาร
แย่งอาหาร
การพัฒนาการแอปเปิ้ลตอนค่ำ
การพัฒนาการแอปเปิ้ลตอนค่ำ
พลังชีวิต หมายเลข 1
พลังชีวิต หมายเลข ๑
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม