Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: นาย มานิตย์ ภู่อารีย์

สาขา: ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)
สาขาย่อย: ภาพพิมพ์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๒
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนเพาะช่าง
ประกาศนียบัตร อิตาลี
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
วิจิตรศิลป์
หน้า จาก หน้า

เลือดในอก
เลือดในอก
ตะกร้อ
ตะกร้อ
ตาลสด
ตาลสด
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม