Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ด้านวรรณศิลป์ > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย ศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๓
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายศักดิชัย บำรุงพงศ์ (เสนีย์ เสาวพงศ์) เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กรกรฎาคม ๒๔๖๑ ที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้ที่วงการวรรณกรรมร่วมสมัยของไทยยอมรับนับถือในฐานะผู้นำทางปัญญา มีผลงานอันทรงคุณค่าทั้งในรูปของนวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี และบทกวี วรรณกรรมของ ศักดิชัย บำรุงพงศ์ ให้ภาพอันสมจริงของสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหา แต่เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ด้วยความมุ่งมั่นในอุดมคติ ด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นงานที่ให้ความหวังอันตั้งอยู่บนรากฐานของความเชื่อมั่นในสัญชาตญาณใฝ่ดีของมนุษย์ ศักดิชัย บำรุงพงศ์ มีความจัดเจนในการสร้างงานที่กระตุ้นให้ผู้อ่านคิดต่อและคิดเอง ด้วยการใช้วิจารณญาณของตนแสวงหาทางออกอันเหมาะสมให้แก่ปัญหาของสังคม งานเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นเสาหลักของวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ ส่งอิทธิพลไปยังวงการวรรณกรรมร่วมสมัย กระตุ้นให้นักประพันธ์ของไทยสร้างงานที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมออกมาอย่างต่อเนื่องและด้วยความมั่นใจ ศักดิชัย บำรุงพงศ์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์กว้างขวาง เข้าซึ้งถึงแก่นของวัฒนธรรมต่างชาติ สามารถสกัดเอามรดกทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นสากลของชาติเหล่านั้นออกมาประสมประสานกับประสบการณ์ของไทยได้อย่างดียิ่ง วรรณกรรมของ ศักดิชัย บำรุงพงศ์ ได้รับความสนใจในระดับนานาชาติ มีผู้แปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา ซึ่งเท่ากับเป็นการยืนยันว่าวรรณกรรมเอกนั้นเป็นทั้งสมบัติของถิ่นกำเนิดและเป็นสมบัติของโลก

นายศักดิชัย บำรุงพงศ์ หรือ เสนีย์ เสาวพงศ์ จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๓
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
นามปากกา ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

ความรักของวัลยา
ความรักของวัลยา
คนดีศรีอยุธยา
คนดีศรีอยุธยา
ชัยชนะของคนแพ้
ชัยชนะของคนแพ้
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม