Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: นาย รงค์ วงษ์สวรรค์

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย:
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๘
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นายท้ายเรือโยง บางบัวทอง
คนคุมปางไม้ อำเภอฝาง เชียงใหม่
๒๔๙๗ คนตรวจปรู๊ฟ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
นามปากกา ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

00.00 น
๐๐.๐๐ น
casino ดอกไม้บาป
casino ดอกไม้บาป
กินหอมตอมม่วน
กินหอมตอมม่วน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม