Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นางสาว จำเรียง พุธประดับ

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: นาฏศิลป์-ละคร
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๑
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นางสาวจำเรียง พุทธประดับ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๔๕๙ ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร มีความสามารถรอบรู้กระบวนการงานนาฏศิลป์ การแสดงละครทุกประเภทเป็นหลักและแม่แบบ โดยเฉพาะตัวนาง เป็นผู้อนุรักษ์แบบแผนการแสดงนาฏศิลป์การละครรวมทั้งสร้างสรรค์ และประดิษฐ์ผลงานการแสดงของวิทยาลัยหลายชุด เป็นผู้ร่วมพิจารณาหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย และพัฒนาร่างหลักสูตรรายวิชา ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนระดับปริญญา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและวิทยากรในวิชาศิลปะนิพนธ์ นิเทศการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย ทั้งในวิทยาลัยนาฏศิลปะส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นวิทยากรอบรมวิชานาฏศิลป์แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน เป็นศิลปินผู้แสดงดีเด่น เป็นหัวหน้าคณะไปแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและคุณธรรม อุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาในสาขาวิชานาฏศิลป์อย่างสม่ำเสมอมากกว่า ๕๐ ปี ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแก่ศิษย์และบริการงานสังคมอย่างดียิ่งจนเป็นที่ยอมรับในวงการนาฏดุริยางค์ศิลป์ ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

นางสาวจำเรียง พุทธประดับ สมควรได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-ละคร) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๑
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

รำฉุยฉาย
รำฉุยฉาย
ระบำพัด
ระบำพัด
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม