Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ด้านวรรณศิลป์ > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย ทวีป วรดิลก

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๘
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายทวีป วรดิลก เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๔๗๑ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นกวีที่สร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่องมากว่า ๔๐ ปี ด้วยบทกวีในหลายรูปแบบทั้งเชิงเคารพต่อฉันทลักษณ์และความเรียงในลักษณะกลอนเปล่าอันเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเขา ผลงานทั้งสิ้นแสดงถึงจิตใจอันมุ่งมั่นต่ออุดมการณ์ที่จะสร้างสรรค์สังคมเพื่อส่วนรวมตลอดมา ยึดมั่นในแนวทาง “ ศิลปะเพื่อชีวิต ” อย่างแน่วแน่ นับเป็นกวีรุ่นบุกเบิกในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของวรรณกรรมไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง บทกวีที่ร้อยกรองแม้จะมุ่งหมายสื่อใจความอย่างแจ่มชัดตรงไปตรงมา แต่ก็ใช้ความสามารถในการเลือกสรรถ้อยคำอย่างประณีตและกรองร้อยถ้อยคำอย่างมีวรรณศิลป์ จึงมีความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาอันแสดงอุดมทรรศน์ในฐานะนักมนุษย์นิยมที่ชัดเจน และรูปแบบอันประกอบด้วยสุนทรียะทางการประพันธ์ นอกจากนั้น ยังมีผลงานด้านบทความและสารคดีในฐานะนักหนังสือพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังเป็นนักแปลผู้ถ่ายทอดผลงานอันมีคุณค่าจากต่างประเทศออกมาเป็นทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองอันประณีตในภาษาไทย ซึ่งนับเป็นคุณสมบัติอันสำคัญที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของกวีผู้นี้ บทกวีหลายบทได้กลายเป็นบทเพลงอันไพเราะเป็นที่รู้จักและประทับใจคู่กับวงวรรณศิลป์และคีตศิลป์ แสดงถึงความสามารถอันโดดเด่นที่เป็นตัวของตัวเองโดยเฉพาะ

นายทวีป วรดิลก จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๘
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
นามปากกา ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

จงเป็นอาทิตย์เมื่ออุทัย
จงเป็นอาทิตย์เมื่ออุทัย
จิตร ภูมิศักดิ์ ที่ผมรู้จัก
จิตร ภูมิศักดิ์ ที่ผมรู้จัก
ปรัชญา
ปรัชญา
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม