Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาง ส่องชาติ ชื่นศิริ

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: ละครรำ
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๕
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายส่องชาติ ชื่นศิริ เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๕ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๔๖๑ ณ กรุงเทพมหานครเป็นบุคคลที่ได้รับการย่กย่องว่าเป็นศิลปินผู้มีความสมารถชั้นสูงในทางศิลปะด้านละครรำ เป็นผู้รำกระบวนรำแม่บทใหญ่ ซึ่งสถาบันการศึกษาใช้เป็นแบบเรียนแม่ท่าในการสอนนาฏศิลป์ไทยในปัจจบัน นางส่องชาติ ชื่นศิริ เป็นศิลปินผู้มีความสามารถรอบตัว นอกจากมีความสามารถในศิลปะด้านละครรำแล้ว ยังมีความสามารถแสดงละครพันทาง มีลีลาการแสดงเป็นที่ประทับใจและเป็นที่กล่าวขานชื่นชมของผู้ชมและผู้บังคับบัญชาในอดีตเสมอ เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แสดงและท่ารำตัวพระ คู่มากับนางสาวจำเรียง พุธประดับ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๓๑ มาโดยตลอด เป็นศิลปิที่จดจำท่ารำทุกกระบวนรำของครูโบราณได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังถ่ายทอดพัฒนาลีลาท่ารำของครูโบราณให้กับลูกศิษย์จนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยกย่องอย่างสูงในแวดวงศิลปะการแสดงด้านละครรำ

นายส่องชาติ ชื่นศิริ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ละครรำ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๔
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

ส่องชาติ
ส่องชาติ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม