Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > รางวัล & เกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย ชาติ กอบจิตติ

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๗
ขยาย พิมพ์
รางวัล & เกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๔ รางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๕ วรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๗ วรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๗ รางวัลดีเด่น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๔๓ เกียรติคุณปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันราชภัฏพระนคร
๒๕๔๗ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๔๗ ศิลปาธร กระทรวงวัฒนธรรม
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
นามปากกา ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

คำพิพากษา
คำพิพากษา
จนตรอก
จนตรอก
ทางชนะ
ทางชนะ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม