Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: นาย ชาติ กอบจิตติ

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๗
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนปทุมคงคา
สาขาภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง
โรงเรียนวัดใหญ่
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
นามปากกา ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

คำพิพากษา
คำพิพากษา
จนตรอก
จนตรอก
ทางชนะ
ทางชนะ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม