Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาง ประยูร ยมเยี่ยม

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: ลำตัด
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๗
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นางประยูร ยมเยี่ยม เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖เป็นชาวจังหวัดนนทบุรี เป็นศิลปินผู้มีความสามารถโดยดเด่นด้านศิลปะเพลงพื้นบ้าน โดยเข้าสู่อาชีพตั้งแต่อายุ ๑๓ ปี จนมีความชำนาญพิเศษในการแสดงลำตัด ในนามลำตัดแม่ประยูร

ลำตัดแม่ประยูรได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงโด่งดังควบคู่กับลำตัดคณะหวังเต๊ะมาเป็นเวลานานจนถึงปัจจุบัน นอกจากชำนาญด้านลำตัดแล้ว นางประยูร ยมเยี่ยม ยังมีความสามารถในเลงพื้นบ้านอื่นๆ เช่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเรือ และเพลงขอทาน กล่าวได้ว่า นางประยูร ยมเยี่ยม เป็นศิลปินที่มีความสามารถรอบตัว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้ยืนยาวได้อย่างน่าภาคภูมิใจ สามารถนำการแสดงพื้นบ้านไปแสดงยังต่างประเทศจนได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งยังสามารถใช้การแสดงพื้นบ้าน “ ลำตัด ” เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ เข้าถึงประชาชนได้อย่างใกล้ชิด สามารถด้นกลอนสดและแต่งคำร้องได้อย่างคมคายเหมาะสมกับสถานการณ์สร้างความ บันเทิงให้แก่ผู้ชมตลอดเวลา ได้ใช้ศิลปะการแสดงเป็นอาชีพอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นครูถ่ายทอศิลปะวิชาให้แก่บุคคลและสถาบันต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดอยู่กับการแสดงศิลปะเพลงพื้นบ้าน “ ลำตัด ” ตลอดไป นับได้ว่า นางประยูร ยมเยี่ยม เป็นแม่เพลงพื้นบ้าน “ ลำตัด ” ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ในด้านสร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะอันเป็นมรดกของชาติมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

นางประยูร ยมเยี่ยม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ลำตัด) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๗
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

การแสดงลำตัด(ประยูร ยมเยี่ยม)
การแสดงลำตัด(ประยูร ยมเยี่ยม)
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม