Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาง บุญเพ็ง ไฝผิวชัย

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: หมอลำ
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๐
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นางบุญเพ็ง ไฝผิวชัย เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่จังหวัดอุบลราชธานี สนใจแสดงหมอลำมาตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี หมอลำทองมี สายพิณ หมอลำสุบรรณ พละสูรย์ เป็นผู้ที่มีความจำและไหวพริบปฏิภาณสูง ฝึกลำอยู่เพียง ๒ ปี ก็สามารถรับงานแสดงเป็นของตนเองได้ และเนื่องจากเป็นหมอลำที่มีสำนวนคมคาย สามารถโต้ตอบกับหมอลำฝ่ายชายได้อย่างฉลาดเฉลียว เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ได้ชื่อว่าเป็นหมอลำที่มีคารมกล้า
โต้ตอบกับคู่ลำด้วยไหวพริบที่ฉับไวกลอนลำแต่ละกลอนมีสาระเชิงปรัชญาชีวิต ให้คติสอนใจที่แยบคาย ทำให้เป็นหมอลำหญิงคนเดียว เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่ได้รับการบันทึกแผ่นเสียงมากที่สุด มีงานแสดงทั้งกลางวัน กลางคืน เป็นศิลปินของประชาชนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีหมอลำ เคยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๓ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) พ.ศ. ๒๕๓๗ จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

นางบุญเพ็ง ไฝผิวชัย จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๔๐
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

หมอลำ
หมอลำ
นานาคติ
นานาคติ
บุพกรรมนิทาน
บุพกรรมนิทาน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม