Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาง บัวผัน จันทร์ศรี

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: เพลงพื้นบ้าน
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๓
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นางบัวผัน จันทรศรี หรือที่เรียกกันว่า “ แม่บัวผัน ” เกิดเมื่อวันที่๒๔กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๓ ตรงกับปีวอก ที่จังหวัดอ่างทอง เป็นแม่เพลงชั้นครูที่เติบโตมาในวงการเพลงและเล่นเพลงเป็นอาชีพ มาโดยตลอด เป็นผู้มีปฏิภาณและความคิดป็นเลิศ สามารถด้นกลอนสด และแต่งคำร้องได้อย่างคมคาย อีกทั้งมีความจำเป็นเยี่ยม สามารถจำเนื้อร้องเก่าได้มากมายหลายหมื่นวรรค แม่บัวผันได้ร่วมบันทึกเพลงพื้นบ้านต่างๆ เพื่อคนรุ่นหลังไว้มาก สามารถบอกเพลงได้โดยไม่ติดขัดจึงนับเป็นหลักสำคัญยิ่งคนหนึ่งของวงการเพลงพื้นบ้านในปัจจุบัน ด้วยจิตวิญญาณของผู้รักเพลงโดยแท้ แม่บัวผันได้สละเวลาและทรัพย์สินทุ่มเทเพื่อถ่ายทอดสอนศิษย์โดยไม่ย่อท้อบ้านของแม่บัวผันจึงเป็นที่พึ่งพิงของคนเพลงทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ตลอดจนเป็นที่ชุมนุมของนักศึกษา ครูอาจารย์และสื่อมวลชนที่สนใจเพลงพื้นบ้าน แม่บัวผันใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อเพลงพื้นบ้านอันเป็นหลักฐานสำคัญยืนยันถึงความเป็นนักกลอนของคนไทย ประกอบกับความเสียสละและความสามารถเป็นเลิศในศิลปะเพลงพื้นบ้าน จึงได้รับความรัก ยอมรับ และยกย่องนับถือจากผู้ที่อยู่ในวงการเพลงพื้นบ้านตลอดมา

นางบัวผัน จันทรศรี จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓
คำประกาศเกียรติคุณ การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ลูกศิษย์ ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

เพลงกล่อมเด็ก
เพลงกล่อมเด็ก
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม