Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาง นงไฉน ปริญญาธวัช

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย:
ปีที่ได้รับ: ๒๕๕๕
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นงไฉน ปริญญาธวัช ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นศิลปินผู้สร้างงานวรรณศิลป์อันทรงคุณค่า ผลงานจำนวนมากได้รับคัดเลือกเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาในสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา ผลงานด้านวรรณกรรมเยาวชน มุ่งเชิดชูการต่อสู้ชีวิตของเยาวชนแม้จะมีอุปสรรคหนักหนาสาหัสและนำเสนอคุณค่าของชีวิตในด้านความรัก ความกตัญญูกตเวที รวมทั้งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เช่น เรื่องพี่ชาย สามดรุณ และโลกกว้าง เป็นต้น ด้วยความสามารถในการประพันธ์หลากหลายประเภท การมุ่งสืบสานคุณค่าของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย การนำเสนอชีวิตชนบทและวิถีเศรษฐกิจแบบพอเพียง ประกอบกับการมองโลกในแง่ดีที่มีพระพุทธศาสนาเป็นแนวชี้นำ รวมทั้งการมีอารมณ์ขันทำให้ผลงาน เป็นบันเทิงคดีที่มีคุณค่าและสาระ ทำให้ผู้อ่านรักเมืองไทยและได้เห็นด้านที่น่าชื่นชมของชีวิต โดยมักใช้นามปากกาว่า “กาญจนา นาคนันทน์” และนามปากกา “ธวัชวดี” “น.ฉ.น.” และ “ดนัยศักดิ์” ผลงานที่โดดเด่นใน วงวรรณกรรมไทย ได้แก่ นวนิยายพาฝันแนวชีวิตชนบท เช่น ผู้ใหญ่ลีกับนางมา ธรณีนี่นี้ใครครอง นวนิยายชุดผู้กองยอดรัก ยอดรักผู้กอง และผู้กองอยู่ไหน นวนิยายหลายเรื่องมีผู้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายครั้ง
รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

ไม่มีข้อมูล ในส่วนนี้
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม