Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ด้านวรรณศิลป์ > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาง สุกัญญา ชลศึกษ์

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย: นวนิยาย
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๑
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นางสุกัญญา ชลศึกษ์ นามปากกา ” กฤษณา อโศกสิน ” เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๔ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นนักประพันธ์สตรีที่ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยมในด้านการประพันธ์นวนิยาย ได้เริ่มงานประพันธ์นวนิยาย ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๗ นับถึงบัดนี้ เป็นเวลากว่า ๓๓ ปี ได้สร้างสรรค์ผลงานนวนิยายไว้มากมาย ทุกเรื่องได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม ทั้งยังมีผู้ขออนุญาตลิขสิทธิ์นำไปดัดแปลงสร้างเป็นภาพยนตร์กว่า ๒๐ เรื่อง และถ่ายทำเป็นละครโทรทัศน์กว่า ๕๗ เรื่อง บางเรื่องมีผู้นำไปใช้ในวงการศึกษา ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานด้วยความประณีต แสดงกลวิธีในการเสนอเรื่อง ตัวละคร ฉาก และแนวความคิดที่อุดมด้วยลักษณะวรรณศิลป์และสุนทรียภาพตามทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์วรรณกรรม ทั้งได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่า เป็นผู้มีอุดมคติและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะนักประพันธ์โดยได้นำหลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะในเรื่องผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วของมนุษย์มาประกอบในการสร้างสรรค์นวนิยาย ทำให้ผลงานได้รับความนิยมอย่างสูงจากประชาชนและวงการวรรณกรรม ดังปรากฏว่าได้รับรางวัลวรรณกรรมทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติถึง ๑๑ ครั้ง ซึ่งยังไม่เคยมีนักประพันธ์ไทยคนใดเคยได้รับรางวัลเป็นจำนวนมากถึงเช่นนี้

นางสุกัญญา ชลศึกษ์ หรือ ” กฤษณา อโศกสิน ” จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยาย) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๑
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
นามปากกา

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

ชาวกรุง
ชาวกรุง
ถนนไปดวงดาว
ถนนไปดวงดาว
ทรายย้อมสี
ทรายย้อมสี
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม