Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย สุชาติ สวัสดิ์ศรี

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย:
ปีที่ได้รับ: ๒๕๕๔
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (เรื่องสั้นและกวีนิพนธ์) พุทธศักราช ๒๕๕๔ สร้างคุณูปการอย่างยิ่งแก่วงการนักเขียน นักอ่านและวงวรรณกรรม ด้วยบทบาทของบรรณาธิการมืออาชีพ ที่ได้ให้ความรู้และเปิดเผยความจริงแก่สังคม ติดอาวุธทางปัญญาให้แก่คนรุ่นใหม่ ปลูกฝังอุดมการณ์ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ มนุษยธรรม และความกล้าต่อสู้กับความอยุติธรรม เขาได้จุดประกายความคิดแก่คนหนุ่มสาว ในการแสวงหาความหมายและคุณค่าของชีวิตตลอดจนใส่ใจในโลกและสังคมที่ตนดำรงอยู่ นอกจากนี้ ยังได้เปิดโลกทัศน์ทางวรรณกรรมแก่นักเขียนและนักอ่าน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจวรรณกรรมของไทยและต่างประเทศ ที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ได้เปิดเวทีแก่นักเขียนรุ่นใหม่ ให้มีพื้นที่ในโลกวรรณกรรมอย่างต่อเนื่องรวมหลายร้อยคน เขาเป็นช่างวรรณกรรมที่คัดสรร เจียระไน นักเขียนที่มีฝีมือจำนวนมากให้แก่วงวรรณกรรมเรื่องสั้นไทย เขาเป็นพลังสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและความเคลื่อนไหวในแวดวงวรรณกรรมอย่างจริงจังและกว้างขวาง อีกทั้งรูปแบบ เนื้อหาและความคิดในงานวรรณกรรมของเขาได้ส่งอิทธิพลไปสู่นักเขียนรุ่นหลัง สถานะและบทบาทของนายสุชาติเป็นที่ยอมรับนับถืออย่างยิ่ง ในวงวรรณกรรมและวงวิชาการทั้งของไทยและต่างประเทศ
รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

ไม่มีข้อมูล ในส่วนนี้
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม