Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: นาง ประนอม ทาแปง

สาขา: ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์)
สาขาย่อย: ประณีตศิลป์-ศิลปะผ้าทอ
ปีที่ได้รับ: ๒๕๕๓
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประจำหมู่บ้าน
ศึกษาศิลปะเชิงช่างทอ โรงเรียนศิลปาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พระตำหนักภูพิงราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่
ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
ประยุกต์ศิลป์
หน้า จาก หน้า

ไม่มีข้อมูล ในส่วนนี้
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม