Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร) > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: นาย สุประวัติ ปัทมสูต

สาขา: ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร)
สาขาย่อย: ผู้กำกับ นักแสดง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๕๓
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
จบการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา แผนกเลขานุการ โรงเรียนเชตุพนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ
๒๕๔๖ ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
ภาพยนต์ และละคร
หน้า จาก หน้า

แม่อายสอื้น
แม่อายสอื้น
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม