Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: พันเอก ชูชาติ พิทักษากร

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย:
ปีที่ได้รับ: ๒๕๕๓
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๕ ผู้บริการการศึกษาและสอนดนตรีและควบคุมวงดุริยางค์ออกแสดงในวาระสำคัญ ๆ กองทัพบก สังกัดกองดุริยางค์ทหารบก หมวดหัสดนตรี
๒๕๒๕ อาจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษาและดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

คอนเสิร์ต The Viola Lovers
คอนเสิร์ต The Viola Lovers
คอนเสิร์ตวง Ibycus Chamber Orchestra ณ หอประชุม เอ.ยู.เอ.
คอนเสิร์ตวง Ibycus Chamber Orchestra ณ ห...
แผ่นเสียงเพลงสุดแผ่นดิน  ซึ่งได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำ
แผ่นเสียงเพลงสุดแผ่นดิน ซึ่งได้รับพระรา...
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม