Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: นาย วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร

สาขา: ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)
สาขาย่อย: ภาพถ่าย
ปีที่ได้รับ: ๒๕๕๒
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๐๘ จบการศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนโกศลวิทยา กรุงเทพมหานคร
๒๕๑๑ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดราชสิงขร กรุงเทพมหานคร
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
วิจิตรศิลป์
หน้า จาก หน้า

ไม่มีข้อมูล ในส่วนนี้
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม