Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย ปรีชา เถาทอง

สาขา: ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)
สาขาย่อย:
ปีที่ได้รับ: ๒๕๕๒
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ปัจจุบันอายุ ๖๑ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่ กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาศิลปะจากโรงเรียนเพาะช่าง ได้รับปริญญาศิลปะบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒ (จิตรกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาศิลปะมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับทุนไปศึกษาที่ L’ Academia di belle Arte ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์โท คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกษียณอายุในตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง เป็นศิลปินที่มีแนวคิดที่ทันสมัย สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดดุลยภาพระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาศิลปะให้เป็นแนวทางสร้างสรรค์ศิลปกรรมไทยร่วมสมัยอย่างมีเอกลักษณ์ ทั้งทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนศิลปะและผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตลอดระยะเวลา ๔๐ ปี ในการสร้างสรรค์ศิลปะพร้อมกับผสมผสานกับการศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการศิลปะ อีกทั้งยังได้ค้นพบทฤษฎีแสงเงา โดยนำไปสร้างสรรค์ผลงานในแบบนามธรรมที่มีบุคลิกเฉพาะตัว และพัฒนาไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในการสร้างสรรค์ศิลปกรรม โดยใช้เอกลักษณ์ของแสงเงา หรือสีทองเป็นส่วนประกอบ ต่อมาใช้วัตถุที่มีความแวววาวเพื่อสื่อความคิดของความเป็นไทยโดยใช้เทคนิคแบบจิตรกรรมแบบไทยประเพณีมาผสม ผสานกับเทคนิคแบบศิลปะตะวันตก วิธีการในการแสดงออก สะท้อนถึงสาระทางพุทธปรัชญา เพื่อชี้นำสังคมและพัฒนาสังคม และแสดงแนวคิดถึงความเป็นไทย ความศรัทธา ความสงบนิ่ง ความศักดิ์สิทธิ์ ในทางศาสนา จนเป็นที่ประจักษ์ของวงการศิลปะและได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ อีกทั้งได้รับรางวัลยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยครั้งที่ ๑ ธนาคารกสิกรไทย และได้รับรางวัลอีกมากมายหลายรางวัล ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ จึงนับว่าศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง เป็นอาจารย์สอนศิลปะและเป็นศิลปินไทยร่วมสมัยผู้หนึ่งที่มีความสามารถ ประสบการณ์ อีกทั้งยังทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศอีกนานับการจึงถือได้ว่าเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการศึกษาศิลปะ และเป็นแรงบันดาลใจให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง อีกทั้งได้อุทิศตนให้กับงานการกุศลโดยร่วมบริจาคผลงานให้กับสาธารณกุศลทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างสม่ำเสมอมาเป็นเวลายาวนาน
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๒
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
วิจิตรศิลป์
หน้า จาก หน้า

ภาพจิตรกรรม "ป่าหิมพานต์  ตามพระราชเสาวนีย์" เพี่อจัดนิทรรศการทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบราชินีนาถ
ภาพจิตรกรรม "ป่าหิมพานต์ ตามพระราชเสาวน...
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม