Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาง เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์

สาขา: ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์)
สาขาย่อย: ประณีตศิลป์-แกะสลัก
ปีที่ได้รับ: ๒๕๕๒
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
คำประกาศเกียรติคุณ
นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ - แกะสลักเครื่องสด)

นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ปัจจุบันอายุ ๘๓ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม
พุทธศักราช ๒๔๖๙ ที่จังหวัดสกลนคร จบการศึกษาประโยควิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต้ และได้รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูจันทรเกษม เริ่มทำงานเป็นครูโรงเรียนการช่างสตรี จังหวัดสกลนคร และได้ย้ายไปสอนวิชาศิลปะประดิษฐ์และจริยศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ หลายแห่ง ทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ก็ยังสอนโดยมิได้รับค่าตอบแทน
นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ เป็นผู้จรรโลงศิลปะการแกะสลักเครื่องสดโดยการแกะสลักผัก ผลไม้ ใบตอง ดอกไม้สด ได้พัฒนารูปแบบ ลวดลาย เนื้อหาและวิธีการนำเสนอให้กว้างขวางขึ้นสู่สายตาชาวโลก เผยแพร่ผลงาน อบรมถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศ สาธิตและเขียนตำราวิชาการมากมาย เช่น หนังสือแกะสลักวิจิตรและอาหารวิจิตร เขียนสารานุกรมสำหรับเยาวชนในโครงการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เล่มที่ ๑๓ นอกจากนี้ ยังสามารถนำเครื่องสดมาตกแต่งในงานต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ในงานปัจจุบันได้อย่างสวยงาม เช่น งานฉลองรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี งานเลี้ยงรับรองทูตานุทูต และราชอาคันตุกะจากต่างประเทศ งานอภิเษกสมรสของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งานพระราชทานเลี้ยงในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นต้น เป็นผู้ริเริ่มจัดงานประกวดการแกะสลักผัก ผลไม้ คนแรกในเมืองไทย ทำสืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จากการสร้างสรรค์ผลงานทำให้ชื่อเสียงของนางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์เป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วไป ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาช่างฝีมือ (ศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ ใบตอง ดอกไม้สด) จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ จากกรมศิลปากร พ.ศ. ๒๕๔๒ นับได้ว่าเป็นศิลปินที่มีความมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ และมีคุณูปการต่อวงการศิลปะอย่างยิ่ง
นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
ทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ – แกะสลักเครื่องสด) พุทธศักราช ๒๕๕๒
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
ประยุกต์ศิลป์
หน้า จาก หน้า

หนังสือเอกลักษณ์ไทย
หนังสือเอกลักษณ์ไทย
หนังสือศิลปการแกะสลักฝักและผลไม้
หนังสือศิลปการแกะสลักฝักและผลไม้
ผลงานแกะสลักผลไม้แตงโม
ผลงานแกะสลักผลไม้แตงโม
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม